First Lady  11월호          이동기 + 최금수 대담

 

   * 회원제 패션 잡지(비매품)인 First Lady 11월호

   * 미술 사이트 '네오 룩 닷 컴'의 운영자

      최금수 님과 이동기의 대담.

   * 아톰과 미키마우스의 합체, 성난 얼굴로 현실을 보라.

    #1. 팝아트를 추억하는 시대, 팝아트를 말하다.

    #2. 이동기의 선택. 만화인가? 만화가 아닌가?

    #3. 회화를 버릴 이유가 없다.

    #4. 아토마우스의 이유를 말하다.

    

 

       First Lady 2003년 11월호

                                                                                                                                                       관련사이트 가기